MEB’den “boykot” uyarısı

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim çağında bulunan öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen, öğrencileri ve velileri okulu boykot etmeleri yönünde teşvik eden, görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyip meri mevzuata aykırı eylemlerde yer aldığı belirlenen kamu görevlilerinin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerle bakanlığa bildirilmesini istedi.

MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından illere, “Eğitim Hakkını Engelleyici Eylemler” başlığıyla gönderilen yazıda, kamu personelinin yasal hakları çerçevesinde yapabileceği ve yapamayacağı faaliyet ve eylemler ile Anayasa’nın ilgili maddeleri ve sendikal hakları düzenleyen sözleşme hükümleri hatırlatıldı.

Yazıda, Anayasanın 42. maddesinde yer alan “kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağına” ilişkin hüküm ile İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü başlıklı 11. maddesinde yer alan “herkesin barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahip olduğu” ve “bu hakların kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplum içinde ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olanlar dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz” hükümlerine yer verildi.

Yazıda, ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi” başlıklı 18. maddesinde “Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez” hükümleri ile genel olarak kamu görevlilerinin sendika kurma, sendikalara üye olma ve sendikal faaliyetlere katılmalarının anayasal, yasal sınırlarının belirlendiğine işaret edildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7., 11. ve 26. maddelerinde de devlet memurlarının, siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamayacağı ve bu eylemlere katılamayacağına ilişkin hükmüne de yer verilen yazıda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 112. maddesiyle eğitim hakkının engellenmesinin suç olarak tanımlandığı vurgulandı.

MEB’in yazısında, şu ifadelere yer verildi:

“Bu itibarla, son zamanlarda bazı sendika ve konfederasyonların güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini de bahane ederek boykot ve mevzuatla belirlenmiş görevleri yapmama şeklinde eylem kararı almaları, sendikal hakların kullanımı sınırlarını aşıp eğitim çağındaki bireylerin eğitim alma hakkının engellenmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır. Eğitim çağında bulunan öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen, öğrencileri ve velileri okulu boykot etmeleri yönünde teşvik eden, görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyip meri mevzuata aykırı eylemlerde yer aldığı belirlenen kamu görevlilerinin, kanıtlayıcı bilgi ve belgelerle Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.”