Doğum’dan Sonra Yeni Haklara Sahip Olabilirsiniz

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Çalışan anne adaylarının merakla beklediği, doğum yapanlara yeni haklar getiren ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa tasarısının ileriki hafta TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştırılması planlanıyor.

Tasarıya göre, memurlara, doğum ardından aylıksız izinde geçirdikleri her sene amacıyla bir kademe ilerlemesi ve her 3 sene amacıyla bir derece artması verilecek.

Kadın memurlara, doğum yapmaları halunda analık izni ardından birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, ileri doğumlarda ise 6 ay günlük çalışma vakitsinin yarısı kadar, mali ve sosyal haklarda rastgele bir kesinti yapılmaksızın çalışma olanağı tanınıyor. Çoğul doğumlarda söz hususu vakitlere birer ay ek edilecek. Bebeğin engelli doğması halunda ise her halükarda 12 ay vakit ile çalışan kadın memura yarı vakitli çalışma olanağı getirilecek.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle ya da münferit şeklinde evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit şeklinde evlat edinmesi halunda, memur bulunan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek.

Doğum ardından kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 24 ay aylıksız izin, arzuları halunda 2, 4 ve 6 aylık yarı vakitli çalışma vakitsinin bitiminde de başlatılabilecek. Bu imkandan evlat edinenler de yararlanacak.

Analık izni ardından kadın memurlar amacıyla getirilen yarı vakitli çalışma haklarına dair hüküm, planlamanin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen doğum ve evlat edinmeler ile ilgili uygulanacak.

Çocuğu bulunan ya da evlat edinen memur anne ve babaya, çocuğun zorunlu ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar, normal çalışma vakitsinin yarısı kadar çalışma olanağı getiriliyor.

Doğum ya da evlat edinmeye bağlı, yarım vakitli çalışma ile ilgilin yararlanmaları sebebiyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen memurların, bu biçimde ödeme uygulanan devreye dair fiili hizmet vakitleri ile prim ödeme gün sasenearı yarım şeklinde hesaplanacak.

Yarım vakitli şeklinde çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal vakitli çalışılması halunda ödenmesi gereken sigorta primine temel aylık kazanç ya da emekli keseneğine temel aylık tutarının yarısı üstünden sigorta primi ya da emekli keseneği ödenecek.

Ancak, bunların genel sıhhat sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde rastgele bir farklılık yapılmaksızın sigorta primine temel aylık kazanç ya da emekli keseneğine temel aylık tutarının tamamı üstünden ödenecek.

– İşçiler de yararlanacak

Kadın işçiler de doğum yapmaları halunda analık izni ardından birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, ileri doğumlarda ise 180 gün, günlük çalışma vakitsinin yarısı kadar bedava izin kullanabilecek. 3 yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinenler de bu haktan yararlanacak. Bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak.

İş Kanunu’nun analık halunda çalışma ve süt izni maddesine göre haftalık çalışma vakitsinin yarısı kadar vakit ile çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları vakitye tekabül eden kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları vakitye tekabül eden prim ve ücretleri İşsizlik Sigortası Fonun’dan karşılanacak.

Kadın işçinin doğum ardından ya da evlat edinmede yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi amacıyla işçinin adına doğum tarihinden evvelki son üç senede en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekecek.

Analık izni ve yarı vakitli çalışma ardından çocuğun zorunlu ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin, İş Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan kısmı vakitli çalışma hakkı istekleri karşılanacak. Eşi çalışmayan ebeveynler planlamaden yararlanamayacak. Bu hal iş sözleşmesinin feshinde geçerli neden oluşturmayacak. Bu hükümden evlat edinenlerden de yararlanacak.

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçilere 8 hafta izin verilecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda farklılık yapılarak, doğum ardından yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderleri, İşsizlik Sigortası Fonu’nun giderleri arasına ekleniyor. Ayrıca, iş başı eğitim programlarına İşsizlik Sigortası Fonu’ndan destek sağlanacak.

– Genç girişimcilere destek

Tasarıyla genç girişimcilerin, belirli bir vakit amacıyla vergi mükellefiyeti yolu ile desteklenmeleri de sağlanıyor.

Buna göre, ticari, zirai ya da mesleki etkinliği sebebiyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilerin etkinliğe başladıkları takvim seneından itibaren üç vergilendirme devresi vakitsince elde ettikleri kazançların bir kısmı gelir vergisinden müstesna olacak.

Ticari kazancı kolay usulde belirleme edilen mükelleflerin yalnızca kolay usulde belirleme edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar bulunan kısmı üstünden gelir vergisi alınmayacak. 8 bin TL’lik senelik indirim tutarı, her sene günün ekonomik koşullarına ideal şeklinde tekrar belirlenecek.

Tasarıdaki gençlere yönelik bir diğer planlama ise pasaport harçları ile ilgili. Öğrenimi devam eden 25 yaşını doldurmamış gençlere verdiği pasaportlardan harç alınmayacak.

– Güvenlik mensupları ve jandarmaya yönelik planlama

Güvenlik hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların yararlandığı güven hizmetleri tazminat oranları yüzde 25 oranında artırılıyor. Güvenlik hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli bulunanların ek göstergeleri de yükseltilecek.

Uzman erbaşların ile eksper jandarmaların ek göstergeleri de yükseltilirken, eksper erbaşlara birinci dereceye yükselme olanağı getiriliyor.

Muhtarların net 940 lira bulunan ödenekleri bin 300 liraya yükseltiliyor.

Tarım ve hayvancılık sektörü girdilerinden gübre ve yem teslimleri tam istisna kapsamına alınarak, KDV sıfırlanıyor.

– Sosyal güven destek primi kesintisine dair planlama

“Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar” kapsamındaki Bağ-Kur’lu emeklilerden sosyal güven destek primi alınmayacak. Emekli olduktan sonra bu kapsamda çalışmaya başlayanların aylıklarından uygulanan sosyal güven destek primi kesintisi kaldırılacak. Vazife malullüğü aylığı almakta bulunanlardan bu kapsamda çalışanlardan da söz hususu prim tahsil edilmeyecek.

Aynı kapsamda çalışanlar, yaşlılık aylıkları kesilmeksizin, rastgele bir prim ödememeleri amacıyla sigortalı sasenemayacak.

Tasarıda gençlere yönelik Genel Sıhhat Sigortası kapsamında da planlama yapılıyor. Ana ya da babası üstünden bakmakla yükümlü olunan şahıs sasenemayanlardan lise ve dengi öğrenimden mezun bulunanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun bulunanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla, primleri devlet yönünden ödenerek, mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 sene, gelir belirlenmesi yapılmaksızın sıhhat hizmeti alabilecek.

Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük bulunan illerde 10 ve üstünde sigortalı çalıştıran iş yerlerine yönelik uygulanan sigorta primi teşvikinde sigortalı adedi sınırı kaldırılacak.

– İndirim geçmişe de dönük olacak

Karayolları Genel Müdürlüğünün işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları amacıyla belirleme edilen geçiş ücretlerini ödemeden geçtiği belirleme edilen vasıta sahiplerine verdiği idari para cezalarında uygulanan indirime dair planlama, planlamanin uygulamaya konulduğu tarihinden evvel uygulanan ödemesiz geçişlere de uygulanacak.

Tasarı, Dicle Nehri üstünde inşa edilen Ilısu Barajı ve HES Projesi göl bölümünde kalacak Hasankeyf ilçesinin taşınacağı kısmı da belirliyor. Hasankeyf ilçe merkezi yeni yerleşim yerine nakline kadar geçecek vakit içerisinde, ilçenin hukuki zenginliği sahip olunan yerleşim yerinde sürdürülecek.

Ayrıca alan kılavuzlarının Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içerisinde vazife yapmalarına da tasarıdaki planlama ile bulunanak sağlanıyor.