Dövizli Askerlikte İndirim Kabul Edildi

   2020 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı kabul etti.

Tasarıya göre, vatan dışında oturma ya da çalışma izniyle en az 3 sene süre ile belirleme edilen Türk vatandaşları, 6 bin avro yerine bin avro ödeyerek askerlik yapmış saseneacak. Bu şahısler, 38 yaşını tamamladıkları senenin sonuna kadar durumlarını gösteren belgelerle eş güdümlü konsolosluk vasıtasıyla askerlik şubelerine başvuracak ve bin avroyu defaten ödeyecek.

Söz hususu planlamanin yürürlüğe girdiği tarihten evvel dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bin avro ödeyecek. Fazladan uygulanan ödemeler iade edilmeyecek.

– Albayların emekliliğine dair planlama

Tasarı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi belirleme edilen, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıktaki 28, 29 ve 30. hizmet senelarını dolduran personelden, 29 Şubat 2016 tarihi itibarıyla emekliye ayrılma talebinde belirleme edilenlara verilmesi plan edilen emeklilik ikramiyesi adedinı belirliyor.

Buna göre, 29 Şubat 2016 tarihine kadar emekliye ayrılma talebinde belirleme edilen albaylardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta 30. hizmet zamanını tamamlayanlara emekliliğe temel aylık tutarının 5,5 katı 19 bin TL, 29. senesini tamamlayanlara 11 katı 38 bin TL, 28. senesini tamamlayanlara 16 katı 57 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli ikramiyesi ödenen bu şahısler, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

Bu şahıslerden, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler, istekleri durumunda emekli olmayabilecek.

Bu personel, aidatlarını her ay derli toplu olarak ödemeleri kaydıyla, Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliklerini devam ettirebilecek.

-Kayıp kimlik kartı amacıyla 50 TL ödenecek

Tasarı, Değerli Kağıtlar Kanunu’nda da farklılık yapıyor. Buna göre, kanuni bildirim zamanı dışında doğum sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve değiştirme sebebiyle düzenlenen kimlik kartı amacıyla 15’er TL, kayıp sebebiyle düzenlenen kimlik kartı amacıyla 50 TL ödenecek. 31 Aralık 2016 tarihine kadar verdiği nüfus cüzdanlarından 8 TL kağıt bedeli alınacak.

Elektronik İmza Kanunu’nda uygulanan farklılıkte de elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sorumlulukları yer alıyor.

– Nüfus cüzdanları kimlik kartı oluyor

Tasarıyla, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yer alan “nüfus cüzdanı” ibareleri “kimlik kartı” olarak değiştiriliyor ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere “biyometrik veri” ek ediliyor. Kayıtlar yalnızca elektronik ortamda tutulacak.

Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik bilgiler kimlik doğruluğunu sağlama prosedürleri dışında kullanılamayacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir şahıs ve kurum yönünden alıkonulamayacak.

Evlenme prosedürü tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek. Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat esnasında tahsil edilecek.

Tasarı, nüfus cüzdanlarının bu senenin sonuna kadar düzenlenmesi ve dağıtılmasında uygulanacak usul ve temelleri da derli topluyor.

Buna göre, Maliye Bakanlığı, nüfus cüzdanlarını, bakanlıkça belirleme edilen şekil, boyut ve örneğine ideal olarak bastıracak. Nüfus müdürlüklerinin greksinimlerini karşılamak üzere muhasebe yetkililerine, dış temsilciliklerin greksinimlerini karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

Doğum bildirimleri kanuni sürede yapılırsa, nüfus cüzdanlarından kıymetli kağıt bedeli alınmayacak.

Nüfus cüzdanını kaybedenler ile doğum vakasını zamanı içerisinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezası kaldırılacak.

Evlendiğini zamanı içerisinde bildirmeyenlere 80 TL para cezası verilecek. Adres bildirimlerini zamanı içerisinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 480 TL’den 80 TL’ye, gerçeğe aykırı beyanda belirleme edilenlara uygulanan idari para cezası ise 963 TL’den 500 TL’ye indiriyor.

Tasarıyla, başka kanunlarda yer alan nüfus cüzdanı ve hüviyet cüzdanı gibi ibarelere uygulanan atıfların tamamı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yapılmış saseneacak.

– Mali tatil planlamasi

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içerisinde biten, bu planlama kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş saseneacak.

Özel Tüketim Vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, hususi etkileşim vergisi, fırsat oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il hususi idareleri ve belediyeler yönünden tarh ya da tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda mali tatil uygulanmayacak. Buna göre, hazine gelir-gider dengesinin gözetilmesi amacına yönelik olarak, bütçe gelirlerinde mühim bir paya sahip belirleme edilen ÖTV ile banka ve sigorta muameleleri vergisi, hususi etkileşim vergisi, fırsat oyunları vergisi ile mali tatil sebebiyle beyanname verme süreleri uzamış belirleme edilen vergiler aynı ay ortamında Hazine hesaplarına intikal ettirilecek.

Beyana dayanan ve beyanname verme zamanı mali tatil sebebiyle uzamış belirleme edilen vergilerde ödeme zamanı, beyanname verme zamanının son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış saseneacak.

-Yer altı maden işletmelerinde maliyet artışı karşılanıyor

Tasarı, yer altı kömür pazarında şahısler adına üretim yapan işletmelerin maliyet artışlarını karşılamayı da amaçlıyor.

Linyit ve taş kömürü çıkaran hususi hukuk tüzel şahıslerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde, çok çalışma ücreti, senelik izinlerin arttırılması, çalışma zamanının 37,5 saate düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle meydana gelen maliyet artışlarının karşılanmasına dair destek verilebilecek.

Bu destekler, bakanlık bütçesine eklenilen ödeneklerden karşılanacak. Maliyet artışlarına dair usul ve temellar, bunların uygulanma süreleri bakanlığın öneriyi üstüne Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

-Kamu payı yüzde 50’den az belirleme edilen şirketlerin kontroli

Kamu payı yüzde 50’den az belirleme edilen ve Borsa İstanbul’da prosedür gören şirketler ile bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının kontroli, alakalı mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştay’a gönderilecek bağımsız kontrol raporları temel alınarak yapılacak.

Sayıştay, kendine yasenean bağımsız kontrol raporlarını temel alarak hazırlayacağı raporu TBMM’nin bilgisine sunacak.

-100 liralık sigorta primini Hazine karşılayacak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, işverenlerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta bulunduğu ufak ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Prim ve hizmet belgelerinde, 2015’te kazancı 2 bin 550 liraya kadar bildirilen sigortalı amacıyla işverenin 100 TL’lik sigorta prim yükünü 2016’da Hazine karşılayacak.

Çalıştırdıkları sigortalılarla alakalı 2016’ya dair aylık prim ve hizmet belgelerini meşru zamanı içerisinde vermeyen, sigorta primlerini meşru boyunca ödemeyen, çalıştırdığı şahısleri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası belirleme edilen işveren bu destekten yararlanamayacak.

Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı prosedür tesis ettiği anlaşılan, sigortalıların prime temel kazançlarını eksik bildirdiği belirleme edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.

Asgari ücretin iki katından az olmadığı linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar amacıyla 85 TL’lik günlük kazanç 2 kat olarak 2015’in aynı ayına dair kuruma verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün adedinin yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016’da cari aya dair verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara dair toplam prim ödeme gün adedi öneme alınacak.

GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR
GALERİ
REKLAMLAR
Editörün Seçtikleri


error: Kopyalanması Yasaktır!